Ji Lei: Trans-land · Shanshui

Ji Lei: Trans-land · Shanshui

Jul 18, 2020 - Aug 30, 2020

Opening: Jul 18, 2020 15:00 Saturday
Artist: Ji Lei
Solo Exhibition
Zhai Liang: Imaginary Comedy

Zhai Liang: Imaginary Comedy

May 16, 2020 - Jun 28, 2020

Opening: May 16, 2020 15:00 Saturday
Artist: Zhai Liang
Solo Exhibition
Xiao Kegang: Anonymous

Xiao Kegang: Anonymous

Dec 28, 2019 - Feb 29, 2020

Curator: 鲁明军
Artist: 肖克刚
Solo Exhibition
The Gala

The Gala

Dec 14, 2019 - Jan 18, 2020

Opening: Dec 14, 2019 Saturday
Artists: Chen Xiaoyi , Chen Qiulin , Feng Bing yi
Group Exhibition

NEWSLETTER